Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25-23/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 về việc thành lập Chi nhánh số 47 tại địa chỉ số 333A Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của HĐQT về chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2022: 09/5/2023. Thời gian cổ đông nhận cổ tức: từ ngày 26/5/2023.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo ngày đăng ký cuối cùng 19/12/2022 để chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tạm ứng chi cổ tức bằng tiền mặt là 15% (1.500 đồng/cổ phần). Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 19/12/2022. Thời gian dự kiến cổ đông nhận cổ tức vào ngày 06/01/2023.

Page 1 of 20First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last