Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh xăng dầu số 21 từ ngày 31/5/2024

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 37-24/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024 về việc giải thế Chi nhánh xăng dầu số 21 từ ngày 31/5/2024. Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

STT TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN
TẢI VỀ
1 Công bố thông tin bất thường số 722/VX ngày 14/5/2024
Tải về