Theo đó, kế hoạch tài chính năm 2018 của COMECO như sau:
- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là ngày 19/01/2018. Thời gian chi dự kiến đầu tháng 02/2018.

Nghị quyết thông qua tờ trình thay đổi con dấu mới cho Chi nhánh xăng dầu số 34. Lý do: thay đổi mã số chi nhánh thành 0300450673-38 (mã cũ là 0300450673).

Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là ngày 07/9/2017. Thời gian chi cổ tức dự kiến cuối tháng 9/2017.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 cho COMECO là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Page 9 of 20First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last