Thông báo về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính đến hết ngày 31/12/2024

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 31-24/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 và thông báo gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính với Ông Phạm Công Quyền đến hết ngày 31/12/2024. Chi tiết file đính kèm.

STT TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN
TẢI VỀ
1 Thông báo thay đổi nhân sự
Tải về