Tuesday, 05/07/2022

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu đầu tư tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/05/2022 như sau:

Ngày 22/4/2022, tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Trong Đại hội, Chủ tọa đoàn và Ban điều hành đã trình cổ đông thông qua các báo cáo và văn kiện tại Đại hội như sau:

Page 1 of 38First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last