Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo ngày đăng ký cuối cùng 19/12/2022 để chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tạm ứng chi cổ tức bằng tiền mặt là 15% (1.500 đồng/cổ phần). Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 19/12/2022. Thời gian dự kiến cổ đông nhận cổ tức vào ngày 06/01/2023.

Page 3 of 42First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last