Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng các Quy định của Pháp luật, kính đề nghị Quý Cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

Vào lúc 08g00 ngày 28 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán: COM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM công bố tới Quý Cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM công bố tới Quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán: COM thông báo đến Quí cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 như sau:

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Hội đồng Quản trị kính mời quý Cổ đông COMECO tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2009 vào lúc 8 giờ - thứ tư, ngày 28-4-2010.

Page 6 of 6First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  Next   Last