Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2022 bằng tiền 15% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi cổ tức

Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của HĐQT về chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2022: 09/5/2023. Thời gian cổ đông nhận cổ tức: từ ngày 26/5/2023.