Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo ngày đăng ký cuối cùng 19/12/2022 để chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.