Nghị quyết HĐQT về chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tạm ứng chi cổ tức bằng tiền mặt là 15% (1.500 đồng/cổ phần). Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 19/12/2022. Thời gian dự kiến cổ đông nhận cổ tức vào ngày 06/01/2023.