Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).

Các tài liệu phục vụ Đại hội đính kèm:

1. Thư mời (và các hồ sơ đính kèm):
1.1. Thư mời họp (Tải về)
1.2. Chương trình Đại hội (Tải về)
1.3. Giấy ủy quyền tham dự (Tải về)
1.4. Giấy xác nhận tham dự (Tải về)

2. Các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
2.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Tải về)
2.2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 + Phụ lục kèm theo báo cáo (Tải về)
2.3. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2023 (Tải về)
2.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ năm 2022 (Tải về)
2.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (Tải về)
2.6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 (Tải về)
2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Tải về)
2.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (Tải về)

3. Các hồ sơ khác:
3.1. Phiếu biểu quyết các nội dụng trình Đại hội (Tải về)
3.2. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (Tải về)