Thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Các tài liệu phục vụ Đại hội đính kèm:

1. Thư mời (và các hồ sơ đính kèm):
1.1. Thư mời họp (Tải về)
1.2. Chương trình Đại hội. (Tải về)
1.3. Giấy ủy quyền tham dự (Tải về)
1.4. Giấy xác nhận tham dự (Tải về)

2. Các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021:
2.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Tải về)
2.2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 - 2021) (Tải về)
2.3. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) (Tải về)
2.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021) (Tải về)
2.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (Tải về)
2.6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 (Tải về)
2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Tải về)
2.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (Tải về)

3. Các văn kiện liên quan đến ứng cử, đề cử, bầu thanh viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026):
3.1. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (Tải về)
3.2. Hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT (Tải về)
3.3. Hồ sơ ứng cử thành viên BKS (Tải về)
3.4. Bản cam kết tham gia HĐQT, BKS (Tải về)

4. Các hồ sơ khác:
4.1. Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội (Tải về)
4.2. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 (Tải về)