Thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Các tài liệu phục vụ Đại hội đính kèm:

Chương trình Đại hội
Thư mời họp ĐHĐCĐ
Giấy ủy quyền tham dự đại hội
Giấy xác nhận tham dự đại hội Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán
Báo cáo của HĐQT
Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2021
Báo cáo của BKS về quản lý Cty của HĐQT, TGĐ năm 2020
Tờ trình về phân phối lợi nhuận
Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS
Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty
Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Dự thảo Điều lệ Công ty COMECO 2021
Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021
Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT COMECO 2021
Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS
Quy chế hoạt động BKS trình ĐHĐCĐ 2021
Mẫu phiếu biểu quyết
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ