Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.