Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2012

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012 vào lúc 8 giờ 30 ngày 13-4-2013 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00). Địa điểm họp tại Hội trường tầng 6 Tòa nhà COMECO - số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.

* Các file và tài liệu đính kèm:

* Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012

1 - Thông báo mời họp

2 - Thư mời họp

3 - Giấy ủy quyền tham dự

4 - Giấy xác nhận tham dự

5 - Chương trình Đại hội

* Các tài liệu phục vụ Đại hội:

1 - Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012

2 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2013

3 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2012

4 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận

5 - Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

6 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

7 - Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP

8 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

9 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012

10 - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

11 - Mẫu phiếu biểu quyếtCập nhật lần cuối lúc: 16:05 PM ngày 11 tháng 4 năm 2013