Văn bản đề cử nhân sự bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2012 - 2016)

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng các Quy định của Pháp luật, kính đề nghị Quý Cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

Chi tiết các thông tin liên quan, Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

File đính kèm: Văn bản đề cử nhân sự bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2012 - 2016)