Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Vào lúc 08g00 ngày 28 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán: COM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.

Để biết thêm chi tiết thông báo, các thông tin liên quan đến chương trình Đại hội, quí cổ đông vui lòng xem các file đính kèm bên dưới:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm tài chính 2011

2. Thư mời họp - Giấy ủy quyền tham dự - Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm tài chính 2011

3. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm tài chính 2011

4. Thư ứng cử vào Ban Kiểm soát - Giấy ủy quyền tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát - Sơ yếu lý lịch

5. Thư ứng cử vào HĐQT - Giấy ủy quyền tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT - Sơ yếu lý lịch

Các tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về Quản lý kinh doanh năm 2011

2. Định hướng chiến lược đến năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2012

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2011

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận

5. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

7. Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc

8. Tờ trình bổ sung và sửa đổi Điều lệ

(Cập nhật lần cuối: 11:08 ngày 21 tháng 4 năm 2012)