Tại sao nên chọn COMECO?

COMECO hiện đang có một đội ngũ gần 500 nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết, trong đó nhiều cán bộ chủ chốt và nhân viên đã gắn bó với công ty trên 20 năm, đó là vì những lý do sau:

  • Chúng tôi luôn tuyển dụng những người giỏi bởi chúng tôi coi nguồn nhân lực có chất lượng là tài sản quý giá nhất cho sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp.

  • Chúng tôi luôn đảm bảo các quyền lợi thỏa đáng nhất cho người lao động cùng với cơ hội thăng tiến luôn chờ đón bạn.

  • Chúng tôi cung cấp cho người lao động một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, an toàn và được chuẩn hóa theo Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004 và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007.

  • Chúng tôi luôn chú trọng đào tạo cho đội ngũ nhân viên các cấp nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và các kỹ năng làm việc, quản lý - điều hành.

  • Chúng tôi có một bề dày lịch sử và một nét văn hóa khác biệt, trong đó COMECO như một đại gia đình và luôn đem đến cho nhân viên sự gần gũi thân thiện.

ationProvider" ExpandDepth="1" PopulateNodesFromClient="True" /> <dnn:ACTIONBUTTON1 runat="server" id="ACTIONBUTTON1_1" CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="True" /> <dnn:ACTIONBUTTON2 runat="server" id="ACTIONBUTTON2_1" CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> <dnn:ACTIONBUTTON3 runat="server" id="ACTIONBUTTON3_1" CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> <dnn:ACTIONBUTTON4 runat="server" id="ACTIONBUTTON4_1" CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> </div> <!-- End inner-content --> </div> <!-- End c01_footer --> </div> <!-- End c01_border --> <div class="c01_border_bottom"> <div class="c01_border_bl"> <div class="c01_border_br"> <div class="clear_float"></div> </div> </div> </div> <!-- End c01_border_bottom container-margin-bottom --> </div>
Tuyển dụng
")) %>'><asp:Label ID="lblTopNewsItem" runat="server" CssClass="topnewslist_title" Text='<%# Eval("Title") %>'></asp:Label></a> <img alt="" id="Img1" src="images/new.gif" runat="server" visible='<%# IsDisplayImgBehindTitle((DateTime)Eval("PublishedDate")) %>' /> </li> </ItemTemplate> </asp:repeater> </ul> </div>
Kỹ năng nghề nghiệp
")) %>'><asp:Label ID="lblTopNewsItem" runat="server" CssClass="topnewslist_title" Text='<%# Eval("Title") %>'></asp:Label></a> <img alt="" id="Img1" src="images/new.gif" runat="server" visible='<%# IsDisplayImgBehindTitle((DateTime)Eval("PublishedDate")) %>' /> </li> </ItemTemplate> </asp:repeater> </ul> </div>