Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 15/9

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào lúc 08g30 thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

asp:Label ID="lblSource" runat="server"></asp:Label></div> <div class="clear_float"></div> <div class="newsdetail_totalviews"><asp:Label ID="lblTotalViews" visible=false runat="server"></asp:Label></div> <div class="newsdetail_goback"><a href="JavaScript:history.go(-1)">[<b>Tr� v�</b>]</a></div> <div class="newsdetail_comment"><asp:PlaceHolder ID="phComment" runat="server"></asp:PlaceHolder></div> <div class="othernews_container"><asp:PlaceHolder ID="phOtherNews" runat="server"></asp:PlaceHolder></div> </div> </div>
 
ationProvider" ExpandDepth="1" PopulateNodesFromClient="True" /> <dnn:ACTIONBUTTON1 runat="server" id="ACTIONBUTTON1_1" CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="True" /> <dnn:ACTIONBUTTON2 runat="server" id="ACTIONBUTTON2_1" CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> <dnn:ACTIONBUTTON3 runat="server" id="ACTIONBUTTON3_1" CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> <dnn:ACTIONBUTTON4 runat="server" id="ACTIONBUTTON4_1" CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> </div> <!-- End inner-content --> </div> <!-- End c01_footer --> </div> <!-- End c01_border --> <div class="c01_border_bottom"> <div class="c01_border_bl"> <div class="c01_border_br"> <div class="clear_float"></div> </div> </div> </div> <!-- End c01_border_bottom container-margin-bottom --> </div>