Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), sáng ngày 29/5/2020.

File đính kèm:

COM.DHDCDTN2019.20200529.Bien-ban-hop.pdf
COM.DHDCDTN2019.20200529.Nghi-quyet-Dai-hoi.pdf