Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 và các tài liệu liên quan

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 vào lúc 08g00 thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

File đính kèm:

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2016
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016
Chương trình Đại hội
Giấy ủy quyền tham dự đại hội
Giấy xác nhận tham dự đại hội
Hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Hồ sơ ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
Báo cáo của BKS về quản lý của HĐQT và TGĐ năm 2016
Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 - 2016)
Tờ trình về phân phối lợi nhuận
Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS
Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021)
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp xăng dầu cho COMECO

Cập nhật lần cuối: Ngày 18-4-2017 lúc 17:05