Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2016 như sau: