COM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 và các tài liệu liên quan

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014:
1. Thời gian : 08 giờ 30 ngày 20-4-2015 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00).
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.

* Các mẫu giấy và tài liệu đính kèm:

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014

Giấy ủy quyền tham dự

Giấy xác nhận tham dự

Chương trình Đại hội

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban TGĐ năm 2014

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014

Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tờ trình về sửa đổi điều lệ

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT thay thế

Ngày cập nhật cuối cùng: 17/4/2015 lúc16:27