COM: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, dự kiến từ ngày 22/5/2014 đến 20/6/2014, COMECO sẽ bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là: 369.753 cổ phiếu cho 02 cổ đông chiến lược là PV Oil và Saigon Petro theo tỷ lệ mà 2 cổ đông này sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/3/2014.