PV Oil đăng ký chào mua 1.100.000 cổ phiếu COM từ 03/03 đến 03/4/2014

Cụ thể, trước khi chào mua, PV Oil đang nắm giữ 5.644.170 cp COM (tương đương 39,97% VĐL). Số lượng dự kiến thực hiện chào mua là: 1.100.000 cp (tương đương 7,79 % VĐL). Mức giá chào mua là 33.000 đồng/cp. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua là từ ngày 03/03 đến 03/4/2014. Hình thức giao dịch thỏa thuận.